нялх балчир хүүхдүүдэд зориулсан алсын харааг шалгах заавар